דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

 1. דף הבית
 2. תהליך קבלת שירות סיעוד
 3. קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

דצמבר 2008
קריטריונים למתן היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד – נוהל קבוע – (2008)
על מנת לאזן בין צרכיהם של חולים ונכים קשים, לבין מדיניות הממשלה בדבר הצורך בהקטנת מספר העובדים הזרים המועסקים בישראל, נקבע כי היתרים להעסקת עובדים זרים בענף הסיעוד יוענקו רק במקרים חמורים בהם מטופל זקוק לטיפול וסיוע במהלך רוב שעות היממה בביצוע רוב פעולותיו היומיומיות, וזאת בהתאם לקריטריונים דלהלן:
חלק א' – כללי:
 1. היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד (להלן: היתר העסקה) יינתן בדרך כלל על פי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות/קצבאות מאת המוסד לביטוח לאומי.
 1. היתרי העסקה לא יינתנו למטופלים השוהים במוסדות (בתי חולים, מרכזי שיקום, בתי אבות וכו') בכפוף לחריגים הבאים:


· קשיש הגר במסגרת של דיור מוגן שלא ניתנים בה שירותי סיעוד יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.


· מטופל הנמצא באשפוז יום יהא זכאי להיתר העסקה באם יעמוד בתנאי הזכאות בנוהל זה.
3. היתר העסקה ניתן למטופל הזקוק לטיפול או להשגחה במשך רוב שעות היממה כאמור בהקדמה לעיל. אי לכך, לא תיתכן העסקת עובד זר במשרה חלקית או במשך מספר שעות או ימים בודדים בשבוע בלבד, ומטופל הזקוק לסיוע במשך מספר שעות בודדות ביום או בשבוע בלבד יוכל להיעזר בעובד ישראלי.
4. על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל. במקרים חריגים ומיוחדים בהם המטופל יוכיח כי הינו זקוק לסיוע סיעודי משמעותי אך אינו יכול להלין את העובד הזר בביתו, רשאי המטופל לפנות בכתב לממונה בבקשה מנומקת לקבלת פטור מחובת הלנת העובד הזר בביתו. במקרה שינתן פטור כאמור, המטופל יידרש לספק לעובד הזר מגורים הולמים חלופיים על חשבונו כפי שיקבע הממונה.
5. על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור צד ג', גם אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, מהווה הפרה של תנאי היתר ההעסקה.חלק ב' – תנאי זכאות בסיסיים:
תנאי הזכאות הבסיסיים למתן היתר העסקה נקבעים בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש כדלקמן:
 1. גיל: אישה וגבר מגיל פרישה ומעלה:


א. היתר העסקה יינתן לבקשת מטופל בקבוצות הגיל הנ"ל אשר צבר את הניקוד דלהלן לפחות, במבחן תלות שבוצע במסגרת תביעה לקבלת גמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי:


1) 4.5 נקודות A.D.L .


2) 4 נקודות A.D.L בתוספת ניקוד בודד.
ב. בנוסף, מטופל מגיל 90 ומעלה יהא זכאי להיתר העסקה גם אם צבר 4 נקודות A.D.L בלבד.
תוצאות מבחני התלות ימסרו ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי לרשות, ואין צורך לצרפן לטופסי הבקשה, וזאת בכפוף לחתימת מבקש ההיתר על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.
ג. מטופל שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסתו:


החל מתאריך 21.12.08, קשישים מגיל פרישה ומעלה, המבקשים להעסיק עובד זר, אך אשר לא נבחנו במבחן תלות במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסותיהם, יופנו באופן ישיר על ידי היחידה לביצוע מבחן תלות במסגרת הטיפול בבקשה לעובד זר.
לצורך כך יהא על הקשיש לשלם אגרת בקשה מלאה כמפורט בסעיף ד' להלן. קשיש כאמור יהא זכאי להיתר להעסיק עובד זר אם הוא צבר במבחן זה ניקוד כמפורט בפסקאות א' או ב' לעיל, לפי העניין.
נוהל חדש זה מחליף את הנוהל הקודם לפיו קשישים שביקשו להעסיק עובד זר לסיעוד, אשר לא היו זכאים לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסותיהם, הופנו לאגודה למען שירותי בריאות הציבור לביצוע מבחן תלות על חשבונם.
ד. החל מיום 15.5.04 היתר העסקה שינתן למטופל בקבוצת גיל זה יינתן לתקופה של שנתיים.
 1. גיל: אישה וגבר מגיל 18 ועד גיל פרישה:


א. היתר העסקה יינתן לבקשת מטופלים בקבוצת הגיל הנ"ל הזכאים לקצבת שירותים מיוחדים (להלן: קצבת שר"מ) מאת המוסד לביטוח לאומי.


אישור בגין זכאות לקצבת שר"מ יועבר ישירות על ידי המוסד לביטוח לאומי ליחידת ההיתרים – ענף סיעוד ואין צורך לצרפו לבקשה המוגשת ליחידה, וזאת בכפוף לחתימת המבקש על כתב ויתור על סודיות רפואית המצורף לטפסי הבקשה.
ב. מטופל שתביעתו לקבלת קצבת שר"מ מאת המוסד לביטוח לאומי נדחתה מחמת גובה הכנסתו או משום שבחר לקבל קצבת ניידות במקום קצבת שר"מ, יופנה על ידי יחידת ההיתרים – ענף סיעוד למחלקת שירותים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי אשר תבדוק את זכאותו לקצבת שר"מ. תוצאות הבדיקה יועברו ישירות ע"י המוסד לביטוח לאומי ליחידת ההיתרים - ענף סיעוד ואין צורך לצרפן לבקשה וזאת בכפוף לחתימת המבקש על כתב ויתור סודיות רפואית המצורף לטופסי הבקשה.
ג. החל מיום 15.5.04 היתר הניתן למטופל בקבוצת גיל זה יינתן לתקופה של 3 שנים.
 1. גיל: מטופל/ת מתחת לגיל 18:


א. ילד נכה זכאי על פי דין להשתתף במסגרות לימודיות/טיפוליות, ולכן, ככלל, הוא אינו זקוק לטיפול של עובד זר במשך רוב שעות היום. לאור האמור, יינתן היתר העסקה לצורך הטיפול בילד נכה, רק כאשר אותו ילד הוכר כזכאי לגמלת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי ובנוסף, הוכח להנחת דעתה של וועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד, כי התקיימו אחת מן הנסיבות המפורטות בפסקאות 1-3 להלן:
1) הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנת בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.


2) הילד זקוק לליווי או השגחה תמידי במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר מאותו ילד להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.


3) התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות בהם הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
לבקשה להיתר העסקה לטיפול בילד נכה יש לצרף חוות דעת מאת רשויות הרווחה ומאת רופא מומחה וכן את פרוטוקול הוועדה הרפואית שדנה בבקשת הקטין להכרה בתביעתו לקבלת גמלת ילד נכה במוסד לביטוח לאומי.
אישור בגין זכאותו של הילד לגמלת ילד נכה יועבר ישירות לענף הסיעוד ברשות על ידי המוסד לביטוח לאומי ואין צורך לצרפו לבקשה המוגשת ליחידת ההיתרים - ענף סיעוד וזאת בכפוף לחתימת הוריו או אפוטרופסו החוקי של הילד על כתב ויתור על סודיות רפואית.
ב. על אף האמור בס"ק א', משפחה אשר יש בה שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה מאת המוסד לביטוח לאומי הזקוקים להשגחה או ליווי, תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בילדים אלו.
ג. לא יינתנו היתרים להעסקת עובדים זרים לצורך טיפול בילדים שאינם עומדים בתנאים שנקבעו בסעיף זה, וזאת גם אם מדובר במשפחות חד הוריות או משפחות מרובות ילדים, מלבד כאמור בחלק ד' 1 להלן.
 1. נכה צה"ל ונכה פעולות איבה:


א. מטופל שהוכר כנכה צה"ל או נכה פעולות איבה זכאי על פי דין לליווי באמצעות מלווים ישראלים במימון משרד הביטחון/המוסד לביטוח לאומי בהתאם למספר שעות הליווי אשר נקבע לו על ידי ועדה רפואית מיוחדת. לאור האמור יחולו כללים אלו:


1) היתר העסקה יינתן לבקשת הנכה המציג תעודת זכאות מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי, הקובע כי הוא זכאי ל-17 שעות ליווי לפחות ביום.


2) נכה צה"ל או נכה פעולות איבה כאמור בפסקה 1' לעיל יהא זכאי להעסיק עובד זר אחד בלבד, והשלמת שעות הליווי תיעשה ע"י עובדים ישראלים באמצעות משרד הביטחון/המוסד לביטוח לאומי.


3) יובהר כי לא יינתן היתר העסקה לנכה צה"ל או לנכה פעולות איבה הזכאי ל-16 שעות ליווי או פחות ביום.


4) על אף האמור לעיל, יוארך תוקף היתר העסקה לבקשת נכה צה"ל אשר העסיק עובד זר כדין על פי היתר העסקה שקיבל בעבר.


5) תקופת תוקפו של היתר ההעסקה שינתן לפי סעיף זה תיקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש כאמור בסעיפים 1 ג ו- 2 ג לעיל.


6) יובהר כי נכה צה"ל המטופל על ידי המוסד לביטוח לאומי בגין נכות נוספת או בגין סיעוד, יוכל לבקש היתר להעסקת עובד זר בהתאם לתנאי הזכאות הכלליים בענף הסיעוד (בהתאם לקבוצת גילו) וזאת אף אם לא נקבעה לו זכאות לשעות ליווי על ידי ועדת הליווי במשרד הביטחון.
 1. נכה עבודה:


א. מטופל המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "תלוי בזולת" או "סיעודי" יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר.


מטופל כאמור יעביר לרשות אישור על רמת זכאותו מאת ענף נכי עבודה במוסד לביטוח לאומי.


ב. תקופת תוקפו של היתר העסקה הניתן לפי סעיף זה תקבע בהתאם לקבוצת הגיל של המבקש כמפורט בסעיפים 1ג ו-2 ג.


חלק ג' –מקרים אשר ידונו בפני וועדה מקצועית מייעצת :
 1. בקשות של מטופלים במקרים המפורטים להלן, אשר אינם עומדים בקריטריונים הבסיסיים שפורטו בחלק ב' דלעיל, יועברו לבדיקה של ועדה רפואית מייעצת, אשר תעיין במסמכים רפואיים ומסמכים אחרים שיצורפו לבקשה ותמליץ בפני הממונה בעניין הצורך בהעסקת עובד זר. הועדה המייעצת רשאית לבקש מהמטופל להגיש לה תוצאות בדיקות רפואיות או חוות דעת רפואיות וסוציאליות נוספות, וכן כל מסמך רלוונטי אחר, לצורך הדיון בבקשה:


א. בקשות להעסקת עובד זר שני : רק במקרים מיוחדים תותר העסקת עובד זר שני וזאת כאשר לפי האבחנה הרפואית שנעשתה למטופל ברור כי ישנו צורך ברצף טיפולי של 24 שעות ביממה ושהנסיבות הרפואיות אינן מאפשרות מנוחה לעובד. לא יינתן היתר להעסקת עובד זר שני כאשר יש צורך בתוספת כוח אדם רק בשעות מסוימות או כאשר יש בעיות כגון משקל יתר של המטופל. הקביעה לגבי הצורך ברצף הטיפולי שאינה מאפשרת מנוחה לעובד תיעשה על ידי ועדה מקצועית בהסתמך על מסמכים רפואיים שיומצאו על ידי המטופל.
ב. נסיבות חריגות : בקשות של מטופלים לגביהם התקיימו נסיבות כלהלן:


מי שצבר 2.5-4 נקודות במבחן A.D.L ומתקיימות אצלו אחת או יותר מהנסיבות הנוספות כלהלן:


1) הוא גר עם נכה נוסף במשפחה.


2) נכה עם פיגור הגר עם הורה מעל גיל 70.


3) הורה ל-3 ילדים לפחות שכולם מתחת לגיל 16.


4) חולה במחלה ממארת או מחלה קשה שדרושה לו השגחה במשך רוב שעות היום.
ג. הורים שכולים : בקשות של מטופלים המטופלים ע"י אגף השיקום של משרד הביטחון (כגון הורים שכולים ואלמנות צה"ל) יועלו לדיון בוועדה מקצועית. לבקשות אלו יצורף אישור על כך שהמבקש נמצא בטיפול אגף השיקום, ומסמכים רפואיים המעידים על מצבו הרפואי של המבקש.
ד. שחרור מבית חולים: חולה העומד להשתחרר מבית החולים המציג אבחנה רפואית מטעם רופא בית החולים המציינת את הצורך ברצף טיפולי וכן את התאריך המשוער לשחרור החולה מבית החולים. היתר העסקה לפי סעיף זה יינתן לתקופה של חצי שנה בלבד, כאשר לצורך הארכת תוקף ההיתר יידרש המבקש לעמוד בנהלים הרגילים. היתר לפי סעיף זה יאפשר העסקת עובד זר הנמצא כבר בישראל בלבד ולא יהא ניתן להביא עובד זר מחו"ל על סמך אותו היתר.


ה. שני מטופלים המתגוררים תחת קורת גג אחת: ככלל, לא יתאפשר לשני מטופלים הזכאים להיתר לפי נוהל זה והמתגוררים בבית אחד להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם, וזאת מחשש לטיפול לקוי בכל אחד מהמטופלים הזקוקים לטיפול במשך רוב שעות היום, וכן מחשש לעומס טיפול בלתי סביר על העובד הזר שאינו מקבל שעות מנוחה ושינה הדרושות לתפקוד תקין.
אי לכך, היתר להעסיק עובד זר לטיפול בשני קשישים הגרים תחת קורת גג אחת יינתן רק כאשר הוכח כי הסדר כאמור לא יפגע בזקן או במטפל בשל עומס טיפולי לא סביר. לבקשות אלו יצורפו אישור עדכני מאת המוסד לביטוח לאומי לתשלום גמלת הסיעוד של שני זכאים למטופל אחד. במקרים בהם המטופל אינו זכאי לגמלת סיעוד מאת המוסד לביטוח לאומי מחמת גובה הכנסותיו, הועדה תדון במקרה על פי מסמכים רפואיים, וכן יש לצרף לבקשה גם חוות דעת מנומקת של עובד סוציאלי לפיה ההעסקה המשותפת לא תפגע במטופלים וכי אין בכך ליצור עומס טיפולי בלתי סביר על המטופל.

חלק ד' – אגרות:


 

1. בהתאם לתקנות עובדים זרים (אגרת בקשה ואגרה שנתית), התשס"ד - 2004, כפי שתוקנו בשנת 2008, מטופל המגיש בקשה להיתר להעסקת עובד זר במתן טיפול סיעודי או להארכת היתר כאמור, חייב באגרת בקשה כלהלן:
א. מטופל מעל גיל פרישה שאינו זכאי לגמלת סיעוד מחמת גובה הכנסת ו – אגרה בסך 550₪ המכסה גם את עלות ביצוע מבחן תלות לצורך קביעת זכאותו להיתר העסקה. תשלום האגרה יתבצע באמצעות שני שוברים. הראשון- שובר תשלום בסך 275 ₪ עבור אגרת הבקשה המופחתת, השני- שובר תשלום בסך 275 ₪ עבור השלמת אגרת בקשה–מבחן תלות. יש לצרף לבקשה את שני האישורים המלמדים על תשלום אגרת הבקשה המלאה. ניתן לבצע את התשלום גם באמצעות אתר האינטרנט: www.moital.gov.il/ovdimzarim .
ב. מטופל אחר – אגרה מופחתת בסך 275 ₪.
1) הסכומים המפורטים לעיל בפסקאות א' ו-ב' צמודים למדד ומתעדכנים מידי שנה.


2) אגרת הבקשה לא תוחזר גם אם בקשתו של המטופל תדחה.


3) החקיקה הרלוונטית אינה מאפשרת מתן הנחות ופטורים מאגרה זו, גם לא מטעמים הקשורים במצבו הכלכלי של המבקש.
2. כאשר שני מטופלים המתגוררים באותה כתובת מגישים בקשה משותפת חריגה להעסקת עובד זר אחד, כאמור בחלק ג (1) (ה') לעיל, תיגבה אגרה אחת בלבד, אלא אם כן יהא צורך בביצוע מבחני תלות לשני בני הזוג בהתאם לסעיף 1 (א) לעיל.
חלק ה' – שונות:
1. בקשות להארכת תוקף היתר קיים (למעט היתר לצורך טיפול בקטין)- היתרים שניתנו בעבר על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה, לפיה למטופל נכות צמיתה, וכן בקשות של קשישים מגיל 85 ומעלה, יוארכו ללא צורך בדיון נוסף, כל עוד לא השתנו נסיבותיהם של מטופלים אלו (כגון: מעבר למגורים במסגרת מוסדית).
2. בקשות להארכת היתר קיים לצורך טיפול בקטין – בקשות להארכת היתרים שניתנו בעבר לצורך טיפול בילד נכה יוארכו ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני תנאים מצטברים דלהלן:


- הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.


- לבקשה צורף תצהיר לפיו הילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.
בקשות להארכת היתר קיים לצורך טיפול בקטין הזכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של פחות מ- 100% יועברו לדיון בוועדה המקצועית המייעצת ויבחנו בהתאם לקריטריונים בנוהל זה.


logo בניית אתרים