דרושות מטפלות לטיפול בקשישים

מלאי את הפרטים שלך ואנו נחזור אלייך בהקדם האפשרי

 1. דף הבית
 2. תהליך קבלת שירות סיעוד
 3. זכויות עובדים זרים בתחום הסיעוד

הכללים בדבר יצירת יחסי עבודה בישראל, חלים גם על העסקת עובד זר בישראל. יחד עם זאת, ישנם כללים מיוחדים לגבי העסקת עובד זר. למידע בנושא יצירת יחסי עבודה בישראל, לחצו כאן.

יצירת יחסי עבודה – עובד זר
להלן הכללים המיוחדים לגבי יצירת יחסי עבודה, החלים על העסקת עובד זר:​​

חובת הסכם בכתבפטור ממתן "הודעה לעובד"
זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות: 
1) מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה; 2) מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך. 
לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי - ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה
לידיעתך - דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.
 
לחץ פהחובת הסכם בכתב

אין להעסיק עובד זר, אלא אם כן המעסיק התקשר עמו בהסכם בכתב. את ההסכם יש לערוך בעברית ובשפה המובנת לעובד ולמסור לעובד העתק ממנו.לפיכך, יש לחתום על ההסכם ולמסרו לעובד, כאמור לעיל, לפני תחילת העבודה בפועל.
תוכן הסכם העבודה
בהסכם העבודה נדרש לפרט את תנאי העבודה שסוכמו עם העובד (ראה להלן: כפיפות תנאי ההסכם לתנאי עבודה מחייבים), וכן פרטים נוספים אלה:
 • זהות המעסיק (לרבות כתובת ומספרי טלפון ופקס עדכניים)
 • זהות העובד (לרבות מספר זהות/מספר דרכון של העובד הזר)
 • תיאור התפקיד
 • פרטי השכר, רכיביו והצמדתו
 • מועד תשלום השכר
 • רשימת הניכויים מהשכר
 • פרוט תשלומי העובד והמעסיק עבור תנאים סוציאליים
 • תאריכי התחילה והסיום של העבודה
 • אורך יום העבודה הרגיל, שבוע העבודה הרגיל ויום המנוחה השבועי
 • תנאים בעניין היעדרות מעבודה בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה
 • פרטים לגבי ביטוח הבריאות והמגורים המסופקים על ידי המעסיק
 • מידע בדבר הממונה על זכויות עובדים זרים במשרד הכלכלה והתעשייה, ​דרכי הפניה לממונה וכן הזכות להגיש תלונות על הפרת זכויות העובד
לחץ פה

הסכמה על שינוי בתנאי העבודההסכמה על שינוי בתנאי העבודה, שהתקבלה לאחר החתימה על הסכם העבודה (לרבות הסכמה לגבי הארכת תקופת העבודה), נדרש לתעד בכתב, בעברית ובשפה המובנת לעובד, במסמך המצורף כתוספת להסכם העבודה והחתום על ידי המעסיק והעובד.

חשוב לציין:
 רצוי שהמעסיק והעובד ישמרו, במשך כל תקופת ההעסקה, העתק של ההסכם וכן של כל תוספת להסכם, בשתי השפות, חתום על ידי העובד והמעסיק שניהם.

להוראות החוק בנושא זה, לחצו כאן
 
 
כפיפות תנאי ההסכם לתנאי עבודה מחייבים
 
הוראות הסכם העבודה, בדבר זכויות וחובות של העובד והמעסיק, כפופות להוראות "חוקי המגן", הקובעים תנאי עבודה מינימאליים מחייבים, וכן להוראות הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה.
 
ההוראות שבהסכם העבודה יכולות להוסיף על זכויות העובד הקבועות בחוק, בהסכמים הקיבוציים ובצווי הרחבה, אך לא לגרוע מהן.
 
לפיכך, אין תוקף להוראות בהסכם העבודה שמשמען ויתור על זכויות המוקנות לעובד בחוקי המגן או בהסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. כך גם אין תוקף להוראות בהסכם העבודה שמשמען ויתור על זכויות המוקנות לעובד לפי הסכם בילטרלי.
 
 
כללים הנובעים מהסכמים בילטרליים

לעניין יצירת יחסי עבודה, קיימים כללים הנובעים מהסכמים בילטרליים. פירוט נוסף בנושא זה, באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 

פטור ממתן "הודעה לעובד"

​ככלל על המעסיק למסור לעובד, תוך שלושים ימים מיום תחילת העבודה, הודעה בדבר תנאי העבודה. עם זאת, מעסיק של עובד זר, אשר נתן לעובד הסכם עבודה בכתב כנדרש, פטור ממתן ההודעה.

 

אכיפת ההוראות שבחוקי העבודה​​

למשרד הכלכלה והתעשייה סמכויות לאכיפה מינהלית ופלילית של הוראות שונות שבחוקי העבודה. בתחום שוויון ההזדמנויות בעבודה ועובדים זרים קיימות גם סמכויות אכיפה אזרחיות. לפירוט נוסף בנושא אכיפת דיני עבודה ומיצוי זכויות העובד, לחצו כאן​.

 

​​


עודכן לאחרונה בתאריך: 30/12/2015


קישור לאתר משרד הכלכה והתעשיה חדש
logo בניית אתרים